Touche Pas Mon Art 2019 – Simon Polaris – Alain goderaux